Logomania

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Strona logomania.net.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez logomania.net.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Strony logomania.net.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej logomania.net.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem logomania.net.pl.
8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – osoba fizycza lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, będąca właścicielem sklepu internetowego i odpowiedzialna za sprzedaż towarów lub usług.
9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1. Sklep dostępny na stronie logomania.net.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Brak kosztów dostawy ze wzgledu na sprzedaż produktów cyfrowych.
5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep logomania.net.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.


§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
2. formularz odstąpienia od umowy,
3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.


§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 69 1050 1559 1000 0090 8303 6039 ING BANK ŚLĄSKI S.A. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr ( PODAJ NR ZAMÓWIENIA”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 1 dni roboczych ( 24 godziny ) od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
1. Dostawa produktu jest całkowicie bezpłatna. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat ani kosztów związanych z dostawą.
2. Termin Dostawy – dostawa produktów cyfrowych odbywa sie natychmiastowo po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu płatności. Kupujacy otrzyma link lub plik do pobrania produktu cyfrowego na podany w zamówieniu adres e-mail w ciagu kilku minut od złożenia zamównienia.
3. Sposoby dostawy – dostawa produktów cyfrowych odbywa się za pomocą drogi elektronicznej. Produkt zostanie dostarczony na podany przez Klienta adres e-mail. Klient ma obowiazek upewnić się, że podaje poprawny adres e-mail. W przypadku błędnie podanego adresu e-mail, nie bedzie możliwa wysyłka produktu lub trafi na skrzynkę e-mail nieznanej osoby.
4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem drogi elektronicznej.

§ 7 REKLAMACJA PRODUKTÓW CYFROWYCH
1. Definicja produktu cyfrowego:
a) Produkt cyfrowy to wszelkie pliki, oprogramowanie, treści lub usługi dostępne do pobrania lub korzystania za pośrednictwem naszego sklepu online.
b) Produkt cyfrowy może obejmować, ale nie jest ograniczony do: ebooków, audiobooków, gier komputerowych, programów komputerowych, plików muzycznych, filmów, kursów online itp.

2. Warunki reklamacji:
a) Reklamacje dotyczące produktów cyfrowych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku wystąpienia wad technicznych lub braku zgodności z opisem produktu.
b) Reklamacje nie będą uwzględniane, jeśli wystąpiły uszkodzenia lub problemy wynikające z nieprawidłowego korzystania lub nieprawidłowego zapisu produktu.

3. Proces reklamacji:
a) W celu zgłoszenia reklamacji produktu cyfrowego, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w ciągu 14 dni od daty zakupu.
b) W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać dokładny opis problemu oraz dane dotyczące zakupu (numer zamówienia, nazwa produktu itp.).
c) W przypadku uzasadnionej reklamacji, nasz sklep online podejmie działania naprawcze lub zaoferuje zwrot kosztów produktu.

4. Odpowiedzialność:
a) Nasz sklep online ponosi odpowiedzialność za jakość i zgodność produktów cyfrowych z opisem.
b) Nasza odpowiedzialność ogranicza się do zaoferowania naprawy, wymiany produktu lub zwrotu kosztów w przypadku uzasadnionej reklamacji.

Prosimy pamiętać, że reklamacje dotyczące produktów cyfrowych będą rozpatrywane tylko w przypadku wystąpienia wad technicznych lub braku zgodności z opisem produktu. W celu zgłoszenia reklamacji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w ciągu 14 dni od daty zakupu. Dokładny opis problemu oraz dane dotyczące zakupu są niezbędne do przetworzenia reklamacji. Nasz sklep online dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość produktów cyfrowych, jednakże w razie wystąpienia uzasadnionej reklamacji zaoferujemy naprawę, wymianę produktu lub zwrot kosztów.


§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, zaproponował inaczej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy Pamietać, że produkt jest dziełem twórcy i wydawcy. Należy przestrzegać praw jakie im przysługują. Klient nie powinien udostepniać produktu osobom trzecim lub osobiście nieznanym. Klient nie powiniem publikować produktu w internecie, ani kopiować go.
4. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia) objął Produkt w posiadanie.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.


§ 9 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


§ 10 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
2. dostęp do poczty elektronicznej,
3. przeglądarka internetowa,
4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
1. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 11 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@logomania.net.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób


§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Scroll to Top